Текуща процедура 3

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Звездица“ гр. Русе“, по девет обособени позиции

 

Информация по чл.44 ал.3 т.1 от ЗОП

Образци на документи

Обява

Проект на договор

Техническса спецификация

Указания за подготовка на образците

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

Уведомление