ТЕКУЩА ПРОЦЕДУРА 2020

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Звездица“, гр. Русе по 8 обособени позиции:

https://app.eop.bg/today/82791