Документи

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ ЗВЕЗДИЦА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ ЗВЕЗДИЦА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ ЗВЕЗДИЦА 2017-І

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ ЗВЕЗДИЦА 2017-ІІ

ГОДИШЕН КОПЛЕКСЕН ПЛАН 2017-2018

ДНЕВЕН РЕЖИМ НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ, І И ІІ ГРУПА (1)

ДНЕВЕН РЕЖИМ НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ПГ 5 и ПГ6

ДНЕВЕН РЕЖИМ УЧЕБНО ВРЕМЕ І и ІІ ГРУПА

ДНЕВЕН РЕЖИМ УЧЕБНО ВРЕМЕ ПГ

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ГРУПИТЕ

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

ГОДИШЕН ПЛАН ДГ ЗВЕЗДИЦА 2018-2019

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИ5МОДЕЙСТВИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

ГОДИШЕН ПЛАН 2019

ДНЕВЕН РЕЖИМ 2019

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2019

ПРАВИЛНИК НА ДГ ЗВЕЗДИЦА 2019

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 2019

УЧЕБЕН ПЛАН 2019 

Scan

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ