2021/2022

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2021 2022 ГОДИНА

УЧЕБЕН ПЛАН 2021 2022

ДНЕВЕН РЕЖИМ УЧЕБНО ВРЕМЕ

ДНЕВЕНРЕЖИМ НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 2021 2022

ПЛАН ПРИ БАК

ПРАВИЛА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2021 2022

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ ЗВЕЗДИЦА 2021 2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

СТРАТЕГИЯ 2020-2024

БДП