Текуща процедура

Обява за обществена поръчка

Указания за подготовка на образците на документи

Технически спецификации

Проект на договор

Образци

Кратка информация

Информация по чл.44ал.3т.1 от ЗОП

Приемо-предавателен протокол

Протокол за отваряне на подадените оферти

Съобщение за прекратяване на позиция 3