Текуща процедура 5

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Звездица“ гр. Русе“, по две обособени позиции

 

Обява

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал.3 от ЗОП

Техническа спецификация

Указания

Образци на документи

Проект на договор

Протокол №1

Протокол №2