Проекти и Национални Програми

Ежегодно ДГ „Звездица” участва и печели множество проекти и национални програми, по които целият колектив работи отговорно, с много ентусиазъм.

  • Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата по Реда на ПМС №129/11.07.2000 г.
  • Проект по Програма „Русе-Европейски град на спорта 2016”
  • Проект BG 06-243 “Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе”
  • Национална програма „Училищен плод”
  • Национална програма „Училищно мляко
  • Проект „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, изпълняван по договор BG05M2OP001 – 3.001 – 0035 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

 


 

Схема „Училищен Плод“ и Схема „Училищно Мляко“

 

ОБЯВЛЕНИЕ Процедура за определяне на заявител

Заповед