Документи

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ ЗВЕЗДИЦА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ ЗВЕЗДИЦА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ ЗВЕЗДИЦА 2017-І

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ ЗВЕЗДИЦА 2017-ІІ

ГОДИШЕН КОПЛЕКСЕН ПЛАН 2017-2018

ДНЕВЕН РЕЖИМ НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ, І И ІІ ГРУПА (1)

ДНЕВЕН РЕЖИМ НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ПГ 5 и ПГ6

ДНЕВЕН РЕЖИМ УЧЕБНО ВРЕМЕ І и ІІ ГРУПА

ДНЕВЕН РЕЖИМ УЧЕБНО ВРЕМЕ ПГ

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ГРУПИТЕ

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТИ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ

ГОДИШЕН ПЛАН ДГ ЗВЕЗДИЦА 2018-2019

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИ5МОДЕЙСТВИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА