Начало

ДГ „Звездица” се състои от две сгради на бившите детски градини „Тинка Джайн „ и „Дружба”, строени съответно през 1961 и 1974г. Сградите са двуетажни, монолитни, с приземни етажи. Към тях има дворни пространства с уреди и озеленени площи за игра и отдих на децата.

Сградите се отопляват с локална парна инсталация. На всеки от етажите са разположени по две просторни занимални за целодневния престой на децата. Към всяка занималня има гардеробни и сервизни помещения.

На приземния етаж в сградата на ул. „ Ракитово” №1 има физкултурен салон, основно ремонтиран през 2007г. по проект „Програма за отпускане на безвъзмездна помощ на Японското правителство”. Има още методични кабинети. Обособен е кабинет за обучение по БДП (безопасно движение по пътищата), който е оборудван с подходящи за възрастта на децата дидактични материали и уреди. През 2015 г. по Проект BG 06-243 „Деца и младежи в риск” е основно подменена дограмата в сградата на ул. „Ракитово” №1. Извършен е основен ремонт на четирите сервизни помещения, с подмяна на ВИК инсталацията, санитарен фаянс, теракот.

В сградата на ул.”Ловеч” №25 има обособен кабинет по музика, оборудван с музикални инструменти за работа с надарени деца.

Към 01.06.2018г. в ДГ „Звездица” са приети 212 деца, разпределени в 8 възрастови групи. В двете сгради има по 2 групи, в които се възпитават и обучават деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка – ІІІ а, ІІІ б, ІV а и ІV б групи.

Персоналът, който полага грижи за всички деца се състои от 34 човека. 18 педагози с висше образование от тях със степен „бакалавър” са 10 учители, със степен „магистър” са 8 учители. От всички учители 8 са с ІV ПКС, и двама с ІІ ПКС /професионално-квалификационна степен.

Непедагогическият персонал се състои от помощник – възпитатели, хигиенисти, огняри, готвачи, администратори.

Кухненският блок е разположен в сградата на ул.”Ловеч” №25 . В него се приготвя ежедневно топла храна за децата от ДГ „Звездица”. Помещенията са оборудвани съгласно система НАССР.

Екип от специалисти (мед. сестра, готвачи, домакин) ежеседмично изготвят меню, съобразно изискванията на Наредба №6 за здравословно четирикратно хранене на децата от предучилищна възраст.

Педагогическото взаимодействие с децата се осъществява от квалифицирани учители, с помощта на помощник-възпитатели. То се реализира със съдействието на родителите, съобразно възрастовите особености и индивидуални

В детската градина се работи по одобрена от МОН образователна програма, включваща следните образователни направления:

 • български език и литература;
 • математика;
 • околен свят;
 • изобразително изкуство;
 • музика;
 • конструиране и технологии;
 • физическа култура.

 

На децата се предлагат допълнително дейности по интереси срещу заплащане, извън ДОС:

 • английски език;
 • спортни танци;
 • народни танци;
 • футбол.